پوستر سینمایی

فیلم سینمایی هاری جهت جشنواره‌های ترکیه و ایتالیا و کانادا